Author Topic: trendy  (Read 254 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

FranciscaV

  • Alien
  • *
  • Posts: 0
  • I Love Putra Mahkota
trendy
« on: January 12, 2020, 07:10:14 PM »
M?czy? mnie ostatnio dylemat dotycz?cy smartfonów. Pracownik nie lubi czego? jednocze?nie kocha? dodatkowo nie lubi?…
Ja smartfonów nie lubi?em, poniewa? uznawa? je za: zbyteczne i podejrzane.
Jednocze?nie ich u?ytkownicy stawali si? ?ród?em jeszcze wi?kszego szumie na zdzis.com (~70%). Ruch ro?nie z tygodnia na tydzie? powoduj?c u mnie wzrost zadowolenia …tylko, i? nie mo?na si? w sum cieszy? z czego?, czego ko?czy? si? nie lubi – w obr?bie ~70% tych wzrostów to ostatnie cholerne smartfony…. jak przekona? ludzi, do ostatniego aby usiedli do zDzisia przed komputer? M?czy?o mnie to.

Ostatnio chyba rozwi?za?em mój dylemat: – zDzi? u swych istot jest hamulcem konsumpcji. Tego? pewnie na razie nie wida?, poniewa? brakuje skali, ale gdyby takich dzia?ów jak "zDzi? moto" by?o duuuu?o wi?cej (narzekam na zasady setki albo tysi?ce), rozpowszechni?yby one tani?, dobr? i wcze?niej niedost?pn?, informacj? o rynku wtórnym, jednocze?nie nap?dzaj?c koniunktur?, czego skutkiem potrafi?o by? ograniczenie rynku pierwotnego (mówi? tu o mechanizmie zDzisia zastosowanym teraz na ?wiatow? skal?). Mniej nowych dóbr, w moim poczuciu to …lepsze powietrze
– obecne jest przedmiot. No, tylko kiedy si? do ostatniego ca?ego ma mój "problem" i "zDzi? Paso?yt"?
Otó?, ten typowy antagonizm (paso?ytnictwo) rozwi?zuj? ?ród?o mojego braku komfortu – zak?adaj?c, ?e mój pomys? (czyli zDzi?) jest paso?ytniczy wzgl?dem smartfonów (stanowi?cych dla mnie poniek?d synonimem konsumpcji) mog? spo?ród nich posiada? jednocze?nie dalej ich nie lubi?c/hamuj?c ich rozwój : )
Tyle.